โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา “ลูกเสือต้านยาเสพ

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย สท.พิชัย เขียนจูม เดินทางมาเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา “ลูกเสือต้านยาเสพติด” ณ.อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาล1

0

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลหนองบัว โดยมี อสม.ในเขตตำบลหนองบัวเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ.หอประชุมร่วมน้ำใจ อสม. โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ชุมชน

0

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของประชาชนชมรมแอโลบิกแดนซ์นเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย อิทธิพล โพธิราชา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของประชาชนชมรมแอโลบิกแดนซ์นเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานกีฬาสนามนเรศวร

0

พิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขต 3 ณ ชุมชนหาดสวรรค์

Posted by:

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนหาดสวรรค์ ร่วมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,พนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,กองวิชาการและแผนงาน,กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม,กองคลัง,กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

Posted by:

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ราย นางเพชร ฤทธิยา ณ บ้านห้วยลึก อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู

0
Page 1 of 79 12345...»