พิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขต 1

Posted by:

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดศรีคูณเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,พนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,กองวิชาการและแผนงาน,กองสวัสดิการสังคม,กองคลังเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองคลัง)

Posted by:

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองคลัง) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล รวมทั้ง ผ.อ. หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

Posted by:

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล รวมทั้ง ผ.อ. หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ประชุม การพิจารณากำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ 2562 เวลา 10.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาง ณภัทร วงษ์อินตา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม การพิจารณากำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมี ร.ต. สมพงษ์ เนตรนี ประธานกรรมการติดตามแผนฯ เป็นประธานการประชุม

0

ประชุม เตรียมการจัดงานคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Posted by:

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดงานคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้น-ลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักและการแสดงธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

0

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองช่าง)

Posted by:

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองช่าง) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล รวมทั้ง ผ.อ. กองช่าง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ร่วมต้อนรับ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ 2562 เวลา 10.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล จ่าเอก รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด ผ.อ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง เข้าสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสาวรีย์พระวอพระตา ไหว้พระบางคู่ และศาลหลักเมืองจังหวัดหนองบัว

0

ประชุม สปสช.

Posted by:

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2562 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม สปสช. พร้อมทั้ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ขอประชาสัมพันธ์

Posted by:

“ขอประชาสัมพันธ์” เนื่องด้วยเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูมีความประสงค์ที่จะจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 25 ราย เพื่อปฏิบัติงานออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงแจ้งมายังผู้ที่มีความสนใจ มาสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ชั้น 2 กองคลัง
เอกสารที่ต้องเตรียมการสมัคร
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน
-รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
-วุฒิการศึกษา
สอบถามลายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 042-312616 ต่อ 214

0
Page 2 of 84 12345...»