ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2563

Posted by:

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งและศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ด (PM 2.5 ) หนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2563 เวลา 13.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งและศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ด (PM 2.5 ) หนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ

0

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั้นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั้นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2563

Posted by:

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2563 เวลา 07.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมชี้แจงซักซ้อมในการเตรียมการและจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมชี้แจงซักซ้อมในการเตรียมการและจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย กรกฎ เชาว์เจริญชล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

 

0

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดหนองบัวลำภู

0

ประชุม สปสช. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม สปสช. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้งมี คณะกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดหนองบัวลำภู

0

ประชุม กทจ. หนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นาย อุทัย อินทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม กทจ. หนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมการขับเคลื่อนแผนในปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย อิทธิพล โพธิราชา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0
Page 3 of 102 12345...»