ต้อนรับคณะท่านนายกเทศมนตรีและผู้บริหารจากเทศบาลตำบลโนนหวาย

Posted by:

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล และ จ่าเอก รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับคณะท่านนายกเทศมนตรีและผู้บริหารจากเทศบาลตำบลโนนหวาย ที่เดินทางมาส่งเจ้าหน้าที่ย้ายมารับตำแหน่งที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง

Posted by:

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง ณ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

0

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted by:

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผ.อ. กองช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้น-ลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักและการแสดงธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

0

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั้นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ 2562 เวลา 13.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั้นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ 2562 เวลา 09.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562

Posted by:

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ 2562 เวลา 07.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีถาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2562

Posted by:

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีถาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2562 พร้อมทั้ง คณะกรรมการ ผ.อ. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พนักงานเจ้าหน้าที่ ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดย นาย อุทัย อินทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2562

Posted by:

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0
Page 3 of 84 12345...»