ประชุมหารือแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

Posted by:

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ร่วมเดินขบวนแห่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Posted by:

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประธานชุมชน ร่วมเดินขบวนแห่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสมเจนต์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้อันเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นรถขบวน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูที่มาชมขบวนแห่ ได้กราบไหว้ขอพร

0

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Posted by:

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ

0

พิธีวันครู

Posted by:

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2563 ณ. หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 พร้อมทั้งคณะผู้บริการ คณะครู จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธี โดยมีนาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ

0

โครงการ รณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

Posted by:

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม โครงการ รณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ณ.ห้องประชุมภูพานคำศูนย์ราชการ โดยมีนาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานฯ

0

สภากาแฟ

Posted by:

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ที่ อบจ. ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีนาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานฯ

 

0

พิธีทำบุญตักบาตรศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ

0

ประชุมพิจารณาจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

Posted by:

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย อิทธิพล โพธิราชา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้น-ลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักและการแสดงธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

0

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสาการะสทเด็จพระนเรศวรมหาราช

Posted by:

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายก่อสร้างร้านกาชาด และสถานที่ ณ เวทีกลาง ในการจัดงานสักการะพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

0
Page 5 of 102 «...34567...»