ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ

Posted by:

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ

0

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พนักงานเจ้าหน้าที่ ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดย นาย อุทัย อินทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั้นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั้นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ตรวจสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่สะสมอาหารประเภทร้านมินิมาร์ท ร้าน 7-11 ทั้ง 8 สาขาในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศกิจ ออกตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่สะสมอาหารประเภทร้านมินิมาร์ท ร้าน 7-11 ทั้ง 8 สาขาในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2563

Posted by:

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุม ก.ท.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563

Posted by:

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นาย อุทัย อิทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ก.ท.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

 

 

0

ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 6/2563

Posted by:

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2563

Posted by:

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย วรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเขตพระราชฐาน

Posted by:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเขตพระราชฐาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้ง มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีฯ

0
Page 5 of 107 «...34567...»