ตรวจสอบการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนานา ชุมชนบ้านท่าเดื่อ

Posted by:

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วีรวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนานา ชุมชนบ้านท่าเดื่อ

1 2 3 IMG_3864 IMG_3868 IMG_3869 IMG_3870 IMG_3871 IMG_3872 IMG_3873 IMG_3874 IMG_3875 IMG_3876 IMG_3877 IMG_3878

0

โครงการอบรมนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านตำแย

Posted by:

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วีรวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านตำแย

1 IMG_3813 IMG_3822 IMG_3824 IMG_3825 IMG_3826 IMG_3827 IMG_3828 IMG_3829 IMG_3831 IMG_3833 IMG_3835 IMG_3836 IMG_3839 IMG_3841 IMG_3842 IMG_3845 IMG_3847 IMG_3848 IMG_3851 IMG_3853 IMG_3854 IMG_3857 IMG_3859 IMG_3861 IMG_3863

0

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ที่ อบต.นาคำไฮ

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ที่ อบต.นาคำไฮ

1 2 3 4

0

ประชุมเพื่อติดตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เมืองแห่ง “บรมสุข”

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วีรวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เมืองแห่ง “บรมสุข” โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล/ประธานชุมชนและคณะกรรมการขับเคลื่อนเขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

ประชุมพิจารณาสรุปงบลงทุน (ถนน/สิ่งก่อสร้าง) เพื่อนำเข้าเทศบัญญัติปี 62

Posted by:

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วีรวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมพิจารณาสรุปงบลงทุน (ถนน/สิ่งก่อสร้าง) เพื่อนำเข้าเทศบัญญัติปี 62 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

0

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์

Posted by:

วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ ประเภทการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

 

0

ประชาคมเมืองเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

Posted by:

วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยรองปลัด,หัวหน้าสำนักปลัด,ผอ.กองฯ,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เป็นประธาน ประชาคมเมืองเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0

งานฌาปนกิจศพ ร.ต.ต. ชาญศักด์ บัวขาว บิดาของนางพัทธรินทร์ มะโพธิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

Posted by:

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น.นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยรองปลัด,หัวหน้าสำนักปลัด,ผอ.กองฯ,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพ ร.ต.ต. ชาญศักด์ บัวขาว บิดาของนางพัทธรินทร์ มะโพธิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ณ เมรุวัดป่าธรรมวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

พิธีสวดอภิธรรม ร.ต.ต ชาญศักดิ์ บัวขาว บิดาของนางพัทธรินทร์ มะโพธิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

Posted by:

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วีรวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรม ร.ต.ต ชาญศักดิ์ บัวขาว บิดาของนางพัทธรินทร์ มะโพธิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ณ บ้านเลขที่ 159 ม.6 บ้านท่าเดื่อ ต. ลำภู อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู

1 2 3 4 5

 

0
Page 79 of 102 «...5060707778798081...»