ประชุมมอบหมายภารกิจการแสดง แสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”

Posted by:

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมมอบหมายภารกิจการแสดง แสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี หัวหน้าฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ

0

ลอกช่องระบายน้ำที่เกิดการอุดตันจากเศษดินเศษขยะ

Posted by:

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ ธีรวัฒน์ วิธี หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง ออกลอกช่องระบายน้ำที่เกิดการอุดตันจากเศษดินเศษขยะ ณ ชุมชนห้วยบง

0

ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลและตลาดไนท์ หนองบัวลำภูขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณแผงค้าขาย

Posted by:

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวชื่นจิตรา ปานะถึก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวบุณยานุช วิเศษวิสัย นักวิชาการสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลและตลาดไนท์ หนองบัวลำภู ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณแผงค้าขายตัวเองและเก็บเศษขยะใส่ถุงมัดปากเพื่อสะดวกและง่ายต่อการทำความสะอาดของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ฉีกพ่นยาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ชุมชนเหล่าทอง

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ออกฉีกพ่นยาฆ่าลูกน้ำยุงลายร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม ณ ชุมชนเหล่าทอง

0

ประชุม LPA

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม LPA ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมี จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

0

ประชุมดินแลกน้ำหนองม่วง

Posted by:

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมดินแลกน้ำหนองม่วง ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู โดยมี ปลัดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผ.อ. กองช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมประชุมฯ

0

ประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.นภ. ครั้งที่ 6/2563

Posted by:

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นาย อุทัย อินทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.นภ. ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0
Page 1 of 95 12345...»