กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตลาดแม่สำเนียงและโรงฆ่าสัตว์

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตลาดแม่สำเนียงและโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เพื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19 )

 

0

ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าทีร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัด พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำ การป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.45 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิชัย เขียนจูม สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัด พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำ การป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) รวมทั้ง ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู, ศูนย์แพทย์ชุมชน

ณ ชุมชนห้วยบง

0

ประชุม มอบหมายภารกิจการเฝ้าระวังและควบคุมโรค COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม มอบหมายภารกิจการเฝ้าระวังและควบคุมโรค COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ถวายหน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือ พระเดชพระคุณพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.40 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิชัย เขียนจูม สมาชิกสภาเทศบาล ถวายหน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือ พระเดชพระคุณพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดพิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู

0

ลงพื้นที่ ตรวจสอบจุดบริการล้างมือให้กับประชาชน

Posted by:

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.50น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ ตรวจสอบจุดบริการล้างมือให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดแม่สำเนียง

 

 

0

ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ณ หลังโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ รวมทั้ง ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมากเลื่อม, ณ หลังโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

0

ประชุมติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

Posted by:

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมคณะทำงานติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการรัฐบาล ครั้งที่ 1/2563

Posted by:

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการรัฐบาล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0
Page 1 of 85 12345...»