พิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมี พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

0

ลงพื้นที่จุดจัดกิจกรรมจิตอาสา

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม2562 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่จุดจัดกิจกรรมจิตอาสาที่จะมีในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นี้ โดยมี นายสำรวย เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูเดินทางมาสำรวจความเรียบร้อยจุดจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

0

ประชุมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมสถาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง ว่าที่ ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนแต่ละโรงเรียน ผ.อ. กองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรอง ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรอง ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง ผ.อ. กองสวัสดิการสังคม,ผ.อ. กองคลัง, ผ.อ. กองช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองการศึกษา)

Posted by:

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองการศึกษา) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล รวมทั้ง ผ.อ. หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

พิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขต 3

Posted by:

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนหาดสวรรค์ ร่วมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,พนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,กองวิชาการและแผนงาน,กองสวัสดิการสังคม,กองการศึกษา,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองวิชาการและแผนงาน,กองสวัสดิการสังคม)

Posted by:

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองวิชาการและแผนงาน,กองสวัสดิการสังคม) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล รวมทั้ง ผ.อ. หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน, กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ประชุมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

Posted by:

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พร้อมทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยมี พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำในพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ ๙๐๔ ลงพื้นที่ และร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ

0

ต้อนรับท่านขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภูคนใหม่

Posted by:

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.50 น.นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับท่านขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภูคนใหม่ ณ สถานีขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู

0

พิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขต 2

Posted by:

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดศรีคูณเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,พนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,กองวิชาการและแผนงาน,กองสวัสดิการสังคม,สำนักปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0
Page 1 of 29 12345...»