ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน LPA

Posted by:

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน LPA โดยมี ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องปฏิบัติการรองปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุม ก.ท.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2563

Posted by:

วัน 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นาย อุทัย อินทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ก.ท.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/63

Posted by:

วัน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/63 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ

0

ประชุม กลั่นกรองการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3/2563

Posted by:

วัน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง เป็นประธานการประชุม กลั่นกรองการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ

0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วัน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ ชุมชนหาดสวรรค์

0

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มาให้คำแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ต้อนรับ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มาให้คำแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จากผู้เดินทางต่างจังหวัด พร้อมมอบเจลล้างมือและยาฆ่าเชื้อ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภู

 

0

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการและเร่งรัดซ่อมแซมระบบไฟบริเวณสวนสาธารณะหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นาย วินัย สีดาแหลม ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการและเร่งรัดซ่อมแซมระบบไฟบริเวณสวนสาธารณะหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

0

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมล้านอาหาร พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ออกตรวจเยี่ยม ร้านส้มตำบุญรอด,ร้านหนองบัวสุกี้, เซเว่นและเทสโก้โลตัสเอ็กเพรส หน้าตลาดเช้าเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู, ร้านส้มตำเงินล้าน,ร้านลาบปลาบ้านวังหมื่น,ร้านน้องโจว พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดย นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง หัวส่วนราชการต่างๆลงพื้นที่ในครั้งนี้

0

ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณริมบึงหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณริมบึงหนองบัวลำภู โดยมีงานโยธากองช่าง งานเทศกิจและงานป้องกันกำลังดำเนินการ

0
Page 2 of 57 12345...»