โรงทานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา11.30 น พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูประทุมธรรมาภิบาล เจ้าคณะอำเภอเมือง ได้จัดทำโรงทานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดพิศาลรัญญาวาสพระอารามหลวง โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ท่านนายกเหล่ากาชาด หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแจกในครั้งนี้

0

ประชุมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

Posted by:

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เวลา 10.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ สมาชิกศูนย์ COVID-19 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

 

0

ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัด ชุมชนทานตะวัน

Posted by:

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล พร้อมทั้งทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหน้องบัวลำภู อ.ส.ม. ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชุมชนทานตะวัน นำโดย นาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

0

ประชุมคณะกรรมการ ประเมินปรับปรุงแผน กำลัง 3 ปี

Posted by:

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ประเมินปรับปรุงแผน กำลัง 3 ปี ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู รวมทั้ง คณะผู้บริหาร ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข่าร่วมประชุมฯ

0

ประชุมรับฟังและพิจารณารายงานความพร้อมและข้อมูลการเสริมสร้างความเข้มแข็ง COVID-19

Posted by:

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมรับฟังและพิจารณารายงานความพร้อมและข้อมูลการเสริมสร้างความเข้มแข็ง COVID-19 ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู รวมทั้ง คณะผู้บริหาร ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข่าร่วมประชุมฯ

0

ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัด ชุมชนดอนขี ชุมชนท่าเดื่อ ชุมชนหมากเลื่อมใต้

Posted by:

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล พร้อมทั้งทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมากเลื่อม อ.ส.ม. ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชุมชนดอนขี ชุมชนท่าเดื่อ ชุมชนหมากเลื่อมใต้ โดยมีนาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

0

ประชุมติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

Posted by:

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานความสำเร็จของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานความสำเร็จของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู โดยชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดอนหัน ชุมชนดอนขี ชุมชนศรีสง่าเมืองใต้ ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนวังหมื่นใต้ ชุมชนห้วยลึก ชุมชนเอื้ออาทรเมืองใหม่ ชุมชนห้วยบง ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง ชุมชนเหล่าใต้ และชุมชนลำภู ได้นำสินค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยดึงจุดเด่นของชุมชนมาประยุกษ์ในรูปแบบของสินค้า เพื่อสามารถสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตโคโรนา 2019 (COVID -19 ) โดยมี ประธานชุมชนต่างๆ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริงสุขภาพตำบลบ้านหมากเลื่อม อ.ส.ม.

0

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่อยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0
Page 5 of 57 «...34567...»