การแสดง 2 ชุด จากชุมชน หมากเลื่อม ชุมชนลำภู

Posted by:

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 การแสดง 2 ชุดจาก ชุมชนหมากเลื่อม ชุมชนลำภู โดย ร.ต วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ เวทีกลาง สนามนเรศวรมหาราช ถนนคนเดินทุกวันจันทร์

timeline_25620211_212728 timeline_25620211_212743 timeline_25620211_212757 timeline_25620211_212812 timeline_25620211_212823 timeline_25620211_212834 timeline_25620211_212838 timeline_25620211_212843 timeline_25620211_212848 timeline_25620211_212852 timeline_25620211_212859 timeline_25620211_212900 timeline_25620211_212904 timeline_25620211_212907 timeline_25620211_212909 timeline_25620211_213057 timeline_25620211_213132

0

ประชุมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ณ ห้องประชุม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ร.ต วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผ.อ กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ร่วมประชุมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ณ ห้องประชุม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

timeline_25620211_124333 timeline_25620211_124340 timeline_25620211_124348 timeline_25620211_124355 timeline_25620211_125652 timeline_25620211_125703 timeline_25620211_125711 timeline_25620211_125720 timeline_25620211_125738 timeline_25620211_125746 timeline_25620211_125803

0

โรงเรียนผู้นำการพัฒนาเทศบาล 2 ณ วัดป่าเลไลย์

Posted by:

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้นำการพัฒนาเทศบาล 2 ณ วัดป่าเลไลย์ ทั้งนี้การตั้งโรงเรียนผู้นำการพัฒนาเทศบาลเพื่อมุ่งเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาการด้านผู้นำชุมชน การมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมกัน ตามแนวทาง”เมืองบรมสุข”

timeline_20190211_114353 timeline_20190211_114357 timeline_20190211_114359 timeline_20190211_114401 timeline_20190211_114403 timeline_20190211_114405 timeline_20190211_114407 timeline_20190211_114409 timeline_20190211_114411 timeline_20190211_114413 timeline_20190211_114415 timeline_20190211_114417 timeline_20190211_114421 timeline_20190211_114428 timeline_20190211_114429

0

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยขึ้น – ลง  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการใช้ การชัก และการแสดงธงชาติ และธงชาติของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ

 

timeline_25620211_082319 timeline_25620211_082323 timeline_25620211_082328 timeline_25620211_082333 timeline_25620211_082338 timeline_25620211_082343 timeline_25620211_082349 timeline_25620211_082354 timeline_25620211_082357 timeline_25620211_082358 timeline_25620211_082400 timeline_25620211_082400_0 timeline_25620211_082402 timeline_25620211_082403 timeline_25620211_082405

0

ต้อนรับ ทีม อปพร. เทศบาลเมืองแพร่

Posted by:

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย สมาชิก อปพร. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับ ทีม อปพร. เทศบาลเมืองแพร่ ด้วยเทศบาลเมืองแพร่ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน การป้องกันภัย การเผชิญภัย การเบาเทาและสังเคราะห์ผู้ประสบภัย ป้องกันและลดการสูญเสียจากภัยพิบัติ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกิจการ อปพร. นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน  ณ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

timeline_25620209_173301 timeline_25620209_173309 timeline_25620209_173316 timeline_25620209_173325 timeline_25620209_173333 timeline_25620209_173343 timeline_25620209_173356 timeline_25620209_173359 timeline_25620209_173452 timeline_25620209_173500 timeline_25620209_173538 timeline_25620209_173941 timeline_25620209_173950 timeline_25620209_174000 timeline_25620209_174009 timeline_25620209_174130 timeline_25620209_174148 timeline_25620209_174157 timeline_25620209_174310 timeline_25620209_174328 timeline_25620209_174407 timeline_25620209_174415 timeline_25620209_174428 timeline_25620209_174438

0

เปิด โรงเรียนผู้นำการพัฒนาเทศบาล 1 ณ วัดศรีคูณเมือง

Posted by:

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย อุทัย อินทร์บุ ประธานสภา สมาชิกสภาเขต 1 กล่าวเปิด โรงเรียนผู้นำการพัฒนาเทศบาล 1 ณ วัดศรีคูณเมือง

timeline_25620209_111745 timeline_25620209_111750 timeline_25620209_111757 timeline_25620209_111807 timeline_25620209_111811 timeline_25620209_111816

0

โรงเรียนผู้นำการพัฒนาเทศบาล 8 ณ วัดป่าธรรมาวาส

Posted by:

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 เวลา 11.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้นำการพัฒนาเทศบาล 8 ณ วัดป่าธรรมาวาส ทั้งนี้การตั้งโรงเรียนผู้นำการพัฒนาเทศบาลเพื่อมุ่งเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาการด้านผู้นำชุมชน การมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมกัน ตามแนวทาง”เมืองบรมสุข”

timeline_25620208_135145 timeline_25620208_135153 timeline_25620208_135203 timeline_25620208_135338 timeline_25620208_135345 timeline_25620208_135350 timeline_25620208_135356 timeline_25620208_135403 timeline_25620208_135405 timeline_25620208_135406 timeline_25620208_135408 timeline_25620208_135410 timeline_25620208_135411 timeline_25620208_135412 timeline_25620208_135413 timeline_25620208_135414 timeline_25620208_135415 timeline_25620208_135416

0

พิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหาดสวรรค์

Posted by:

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหาดสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,พนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,กองวิชาการและแผนงานและกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

timeline_25620208_133731 timeline_25620208_133742 timeline_25620208_133749 timeline_25620208_133757 timeline_25620208_133804 timeline_25620208_133811 timeline_25620208_133817 timeline_25620208_134023 timeline_25620208_134034 timeline_25620208_134042 timeline_25620208_134058 timeline_25620208_134100 timeline_25620208_134101 timeline_25620208_134103 timeline_25620208_134106 timeline_25620208_134107 timeline_25620208_134109 timeline_25620208_134110 timeline_25620208_134211 timeline_25620208_134212 timeline_25620208_134214 timeline_25620208_134215 timeline_25620208_134216 timeline_25620208_134218 timeline_25620208_134219 timeline_25620208_134220

0

ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติของข้าราชการ ช่วงเลือกตั้ง ครม. ให้วางตัวเป็นกลาง และสนับสนุนการเลือกตั้ง

Posted by:

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติของข้าราชการ ช่วงเลือกตั้ง ครม. ให้วางตัวเป็นกลาง และสนับสนุนการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผ.อ กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการ/ครู โรงเรียนเทศบาล 1 เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงนี้ด้วย

timeline_25620207_191703 timeline_25620207_191705 timeline_25620207_191707 timeline_25620207_191708 timeline_25620207_191710 timeline_25620207_191712 timeline_25620207_191713 timeline_25620207_191715 timeline_25620207_191716 timeline_25620207_191717 timeline_25620207_191719 timeline_25620207_191720 timeline_25620207_191721 timeline_25620207_191723 timeline_25620207_191727 timeline_25620207_191912 timeline_25620207_191914

0

พิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1

Posted by:

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,พนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,กองคลังและกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

timeline_25620207_124329 timeline_25620207_124337 timeline_25620207_124344 timeline_25620207_124350 timeline_25620207_124430 timeline_25620207_124440 timeline_25620207_124449 timeline_25620207_124459 timeline_25620207_124533 timeline_25620207_124541 timeline_25620207_124641 timeline_25620207_124648 timeline_25620207_124655 timeline_25620207_124700 timeline_25620207_124707 timeline_25620207_124712 timeline_25620207_124719 timeline_25620207_124725 timeline_25620207_124733 timeline_25620207_124740

0
Page 50 of 57 «...2030404849505152...»