พิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขต 3 ณ ชุมชนหาดสวรรค์

Posted by:

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนหาดสวรรค์ ร่วมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,พนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,กองวิชาการและแผนงาน,กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม,กองคลัง,กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

Add a Comment