ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองวิชาการและแผนงาน,กองสวัสดิการสังคม)

Posted by:

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองวิชาการและแผนงาน,กองสวัสดิการสังคม) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล รวมทั้ง ผ.อ. หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน, กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

Add a Comment