ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองการศึกษา)

Posted by:

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ (กองการศึกษา) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล รวมทั้ง ผ.อ. หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

Add a Comment