โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วัน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ ชุมชนหาดสวรรค์

0

Add a Comment