ประกาศแผนพัฒนาฯ(๕๘-๖๐)

Posted by:

alt

 

ประกาศเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

…………………………………………………………….

                   ตามที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ให้เป็นไปตามความ ข้อ ๑๗   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู   และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว

ฉะนั้น   อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๓   ข้อ ๑๗ (๔)   และหมวด ๕ ข้อ ๒๔   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘     เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ   วันที่      ๒๗     มิถุนายน   ๒๕๕๗

0