กองคลัง

กองคลัง (Division of Finance)

กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย   การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้
ก. งานธุรการ
ข. ฝ่ายบริหารงานคลัง
– งานพัสดุและทรัพย์สิน
– งานการเงินและบัญชี
ค. ฝ่ายพัฒนารายได้
– งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
ง. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
– งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ระเบียบและขั้นตอนการให้บริการ

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม  หอพัก  อพาร์ทเม้นท์
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ในเขตเทศบาลซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ
ให้เช่า  หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย
ระยะเวลาการชำระภาษี  ภายในเดือนมกราคม  –  กุมภาพันธ์  ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องนำไป
–  สำเนาโฉนดที่ดิน  หรือน.ส. 3  หรือ  น.ส.3 ก
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

2. ภาษีป้าย

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  คือ  เจ้าของป้าย  หรือผู้ครอบครองป้าย
ระยะเวลาการชำระภาษี  ภายในเดือนมกราคม  –  มีนาคม  ของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
– เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายชำระภาษีภายใน  15  วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
– ผู้ใดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  เปลี่ยนแปลงแก้ไข
พื้นที่ป้าย  ข้อความ  ภาพ  อันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับ
ตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

3. ภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  คือ  ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
ระยะเวลาการชำระภาษี  ภายในเดือนมกราคม  –  เมษายน  ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องนำไป
– สำเนาโฉนดที่ดิน  หรือน.ส. 3  หรือ  น.ส.3 ก
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

การขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง

อัตราค่าธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
1.  การโฆษณา  กิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้าคราวละไม่เกิน  15 วัน
–  อัตราใบอนุญาต ฯ 10  บาท
–  คำร้อง  2  บาท
2.  การโฆษณากิจการที่เป็นไปในทำนองการค้า
ก. โฆษณาเคลื่อนที่  คราวละไม่เกิน 5 วัน
–  อัตราค่าใบอนุญาตฯ 60  บาท
–  คำร้อง  2  บาท
ข.  โฆษณาประจำที่  คราวละไม่เกิน 15 วัน
–  อัตราค่าใบอนุญาตฯ 75  บาท
–  คำร้อง  2  บาท

เอกสารประกอบคำขอ
– บัตรประจำตัวประชาชน
– หมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในการโฆษณา

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ (สุกร, โค , กระบือ)

เอกสารประกอบคำขอ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ใบค้าซากสัตว์  จากปศุสัตว์จังหวัดฯ
– จ่ายค่าธรรมเนียมตามที่เทศบาลกำหนด