ประวัติเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

       หนองบัวลำภู เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต (เวียงจันทน์) มีชื่อว่า“เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” หนองบัวลำภู ได้รับแต่งตั้งเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง ศรีบุญเรือง นากลาง สุวรรณคูหา และนาวัง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 50 ก มีเนื้อที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร ดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีคนแรกมาจากการเลือกตั้ง คือ นายพิศาล เชยคำแหง (8 มี.ค. 2538 – 24 ต.ค. 2540 )

ทำเนียบนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

1.นายพิศาล   เชยคำแหง           ดำรงตำแหน่ง 8 มีนาคม 2538 – 24 ตุลาคม 2540
2.นายโชคชัย  แสงทอง             ดำรงตำแหน่ง 25 ตุลาคม 2540 – 21 เมษายน 2542
3.นายอนันต์  พหล                    ดำรงตำแหน่ง 22 เมษายน 2542 – 6 กันยายน 2545
4.นายโชคชัย  ศุจินธรนิธิ            ดำรงตำแหน่ง 7 กันยายน 2545 – 21 เมษายน 2546
5.นายรักพงษ์  ณ อุบล               ดำรงตำแหน่ง 7 สิงหาคม 2546 – 16 พฤษภาคม 2550
6.นายวัชระ  ลีประเสริฐ               ดำรงตำแหน่ง 1 สิงหาคม 2550 – 6 มิถุนายน 2554
7.นายทรงสิทธิ์  จิรัปปภา            ดำรงตำแหน่ง 6 สิงหาคม 2554 – 15 พฤศจิกายน 2556
8.นายสุวิจักขณ์ ลีประเสริฐภร      ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2557 – ถึงปัจจุบัน

ทำเนียบปลัดเทศเมืองหนองบัวลำภู

1.นายเชิดศักดิ์  สุขตัว ดำรงตำแหน่ง 9 ธันวาคม 2537 – 15 พฤษภาคม 2539
2.นางสุลักษณ์  นิสยันต์ ดำรงตำแหน่ง 15 พฤษภาคม 2539 – 8 ตุลาคม 2541
3.นายเอนก   สมสุข ดำรงตำแหน่ง 8 พฤษภาคม 2541 – 18 ตุลาคม 2542
4.นายสุเวช   ชัยทองดี ดำรงตำแหน่ง 18 ตุลาคม 2542 – 1 เมษายน 2543
5.วสันต์    เสนศิริวรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง 11 เมษายน 2543 – 5 มกราคม 2552
6.สัมฤทธิ์  ภูพุฒ ดำรงตำแหน่ง 17 พฤษภาคม 2553 – ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:11 น.)