ข้อมูลทั่วไป

1.ที่ตั้งและอาณาเขต
          เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู   ตั้งอยู่ถนนบ้านจิก-ดอนหัน  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภูมีพื้นที่เขตเทศบาลจำนวน  39.5  ตารางกิโลเมตร    ประกอบด้วย  3  ตำบล 33  ชุมชน

2.แผนที่และอาณาเขตการปกครอง
    ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตทหาร (มทบ. 24)  อบต.หนองภัยศูนย์  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
    ทิศใต้            ติดต่อกับ อบต.หนองบัว  อบต.หนองหว้า  อบต.บ้านพร้าว  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเทือกเขาภูพาน   อบต.หนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอบต.หนองภัยศูนย์   อำเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลำภู

3.สภาพภูมิประเทศ
        สภาพพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบางส่วนเป็นที่ลาดต่ำ   เชิงเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ประมาณ    200   เมตร  ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับภูเขา    มีพื้นที่ลาดลงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ในเขตเทศบาลมีหนองน้ำสาธารณะตั้งอยู่ใจกลางเมือง  ซึ่งสร้างเป็นสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ  “หนองบัว”  มีพื้นที่ 147.6 ไร่  นอกจากนั้นในเขตเทศบาลยังมีห้วย    ลำพะเนียง  ซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีและยังมีลำคลองอื่น ๆ ซึ่งจะมีน้ำในฤดูฝน เช่น  ห้วยเชียง   ห้วยโก  ห้วยลึก  ห้วยใหญ่  ห้วยนาวังเงิน

4.สภาพภูมิอากาศ
        ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู แบ่งออกเป็น  3  ฤดู ได้แก่  ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว  สภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู  กล่าวคือ  จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งที่เห็นได้ชัดเจน
– ฤดูร้อน  อยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน   อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 34 – 36 องศาเซลเซียส
– ฤดูฝน   อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  และจะมีฝนตกมากในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน
– ฤดูหนาว  อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 15-16  องศาเซลเซียส
แหล่งน้ำ  ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  มีหนองน้ำ  ขนาดกลางจำนวน  3  แห่ง  ดังนี้
1.) หนองบัว         2.) หนองม่วง      3.) หนองแซง

5.การคมนาคม
        การคมนาคมที่ใช้ในจังหวัดหนองบัวลำภู  นั้นจะเป็นการคมนาคมโดยรถยนต์เป็นหลัก  ซึ่งสามารถติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  210 (เลย – หนองบัวลำภู – อุดรธานี)  เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญมาก เชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูกับจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทาง  102  กิโลเมตร และ  46  กิโลเมตร  ตามลำดับ
– ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  228  (ชัยภูมิ – ชุมแพ –หนองบัวลำภู ) เป็นเส้นทางที่เชื่อมการติดต่อกับอำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น และต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิได้ โดยมีระยะทางประมาณ 98  กิโลเมตร และ 175  กิโลเมตร  ตามลำดับ   โดยเส้นทางนี้จะผ่านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู   อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอสีชมพู  อำเภอชุมแพ และจังหวัดชัยภูมิ
– ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 และ 2183   เชื่อมต่อกับอำเภออุบลรัตน์ ต่อไปยังอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น  มีระยะทางประมาณ  110  กิโลเมตร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2097  และ  2098 (อำเภอเมือง -นาคำไฮ – กุดดินจี่ – บ้านผือ) เชื่อมต่อไปยังอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี และต่อไปยังจังหวัดหนองคาย มีระยะทางประมาณ  160  กิโลเมตร

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ มีดังนี้
          อำเภอ                          ระยะทางจากจังหวัด (กม.)
เมืองหนองบัวลำภู                          0
– โนนสัง                                       46
– ศรีบุญเรือง                                  33
– นากลาง                                     30
– สุวรรณคูหา                                 63
– นาวัง                                         43

        นอกจากนี้   ยังสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ไปยังกรุงเทพฯได้   โดยทางหลวงหมายเลข 210  เป็นระยะทางประมาณ  608 กิโลเมตร หรือประมาณ 518 กิโลเมตร ตามเส้นทางหนองบัวลำภู-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ  และอยู่ใกล้เมืองหลักที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น      ระยะทางระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูกับจังหวัดข้างเคียงเป็น    ดังนี้
หนองบัวลำภู  –  อุดรธานี               ระยะทาง        46     กิโลเมตร
หนองบัวลำภู  –  ขอนแก่น              ระยะทาง        110   กิโลเมตร
หนองบัวลำภู  –  เลย                    ระยะทาง        102   กิโลเมตร
หนองบัวลำภู  –  ชัยภูมิ                 ระยะทาง        175   กิโลเมตร

6.สาธารณูปโภค
– การไฟฟ้า        การใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู   มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนในเขตเทศบาลซึ่งจะมีถนนบางสายเท่านั้นที่เพิ่งก่อสร้างใหม่  ยังไม่มีฟ้าสาธารณะ  เข้าถึงการประปา  การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาล  ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะตามชุมชนต่าง ๆ  ซึ่งอยู่นอกเขตสุขาภิบาลหนองบัวลำภูเดิม  การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคยังขยายไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลหรือประปาของหมู่บ้านแทน    ปัจจุบันเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  ได้ให้งบประมาณสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายท่อเมนประปาเข้าในชุมชนที่ยังไม่มีประปาใช้เช่น  ชุมชนเหล่าใต้ ชุมชนตำแย ชุมชนเหล่าใต้    และชุมชนห้วยลึกบางส่วน เพื่อให้ประชาชนจะได้ต่อท่อประปาเข้าบ้านต่อไป เป็นต้น
– การสื่อสาร
–  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู                 มีจำนวน   1   แห่ง
–  องค์การโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู                            มีจำนวน   1   แห่ง
–  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น                                                                 มีจำนวน   4   ฉบับ

7.ด้านการศึกษา
        ในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  มีโรงเรียนของทางราชการจำนวน  11  แห่ง  โรงเรียนเอกชน  จำนวน  9  แห่ง  โรงเรียนสังกัดเทศบาล  จำนวน  1  แห่ง  วิทยาลัย  จำนวน  2  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง มหาวิทยาลัย (ศูนย์การศึกษา/ สาขา) จำนวน 5 แห่ง  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  ตามรายละเอียดดังนี้
1.โรงเรียนของทางราชการ
1.1.โรงเรียนหนองบัววิทยายน
1.2.โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
1.3.โรงเรียนวังหมื่น
1.4.โรงเรียนบ้านลำภู
1.5.โรงเรียนบ้านห้วยลึก
1.6.โรงเรียนบ้านตำแย
1.7.โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
1.8.โรงเรียนพิศาลวิทยา (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ)
1.9.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
1.10.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
1.11.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู

            2.โรงเรียนเอกชน
2.1.โรงเรียนอนุบาลสุดา
2.2.โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน
2.3.โรงเรียนจริยานุสรณ์
2.4.โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน
2.5.โรงเรียนพิชบัณฑิต
2.6.โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
2.7.โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์
2.8.โรงเรียนจริยานุสรณ์
2.9.โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต

            3.โรงเรียนสังกัดเทศบาล
3.1.โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู

            4.วิทยาลัย
4.1.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู (รัฐบาล)
4.2.วิทยาลัยพิชบัณฑิต (เอกชน)

            5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.1.ศูนย์วัดศรีคูณเมือง
5.2.ศูนย์วัดโพธิ์ศรี
5.3.ศูนย์วัดสระแก้ว

            6.โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา
6.1.โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
6.2.โรงเรียนวัดพิศาลรัญญาวาส

            7.มหาวิทยาลัย (ศูนย์การศึกษา / สาขา)
7.1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หนองบัวลำภู (รัฐบาล)
7.2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ศูนย์หนองบัวลำภู (รัฐบาล)
7.3.มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  ศูนย์หนองบัวลำภู (รัฐบาล)
7.4.มหาวิทยาลัยอีสาน  ศูนย์หนองบัวลำภู (เอกชน)
7.5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์หนองบัวลำภู (รัฐบาล)

8.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                 สาธารณสุข  ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  มีสถานพยาบาล  จำนวน  21  แห่ง  คือ

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน จำนวน ขนาดเตียง
1. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  (รัฐบาล) 1 297
2. โรงพยาบาลวีระพล  (เอกชน) 1 30
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก 1 1
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมากเลื่อม 1 1
5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 1
6. คลินิก 16 1

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2011 เวลา 22:04 น.)