สำนักปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

สำนักปลัดเทศบาล

(Office of the Municipal Clerk)

 

สำนักปลัดเทศบาลให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

 

สำนักปลัดเทศบาล จัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

ก. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • งานธุรการ
  • ฝ่ายอำนวยการ

ข. ฝ่ายอำนวยการ

  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานเลขานุการผู้บริหาร

ค. ฝ่ายปกครอง

  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานรักษาความสงบ

ง. ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

  • งานจัดการเลือกตั้ง
  • งานบัตรประจำตัวประชาชน