กองวิชาการและแผนงาน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน (Division of Technical Services and Planning)

กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย  แผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  ระดับจังหวัด  หรือระดับอำเภอแล้วแต่กรณี การจัดทำงบประมาณการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของท้องถิ่นและราชการต่าง ๆตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองวิชาการและแผนงาน  จัดแบ่งส่วนงานภายใน  ดังนี้

ก. งานธุรการ

ข. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
–   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
–   งานวิจัยและประเมินผล
–   งานจัดทำงบประมาณ

ค. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
–    งานประชาสัมพันธ์
–    งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

ง. ฝ่ายนิติการ
–   งานนิติกรรมสัญญา
–   งานระเบียบกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์