กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Bureau of Public Health and Environment)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน  งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  และที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้
ก. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
–   งานธุรการ
ข. ฝ่ายบริการสาธารณสุข

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
– งานส่งเสริมสุขภาพ
– งานสาธารณสุขชุมชน
– งานวิชาการและแผนงาน
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
– งานป้องกันโรคติดต่อ
– งานควบคุมโรคติดต่อ
– งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
กลุ่มงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
– งานสุขาภิบาล
– งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
– งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
– งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
ค. ฝ่าย / ส่วนบริหารงานสาธารณสุข

กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม
– งานสัตวแพทย์
– งานบริการรักษาความสะอาด
กลุ่มงานบริการสาธารณสุข
–  ศูนย์บริการสาธารณสุข
การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น
บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ  รวมทั้งการปฐมพยาบาลในภาวะ เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ