กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม  (Division of Social Welfare)

กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบและขั้นตอนการให้บริการ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คุณสมบัติ
          1. มีอายุ  60  ปีขึ้นไป และเกิดก่อน  1  เม.ย. 2492 และมีสัญชาติไทย  อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคามและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน
2. ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
3. ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
4. อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  ยากแก่การเข้าถึงการบริการของรัฐ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. บัตรประชาชน  (ถ่ายเอกสารอย่างละ 1  ชุด และรับรองสำเนาถูกต้อง)
7. หนังสือรับรองแพทย์
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
     คุณสมบัติ
1. เป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสวัสดิการภาพคนพิการแล้ว
2. มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ตามลำพัง
3. อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน
4. ไม่สามารถประกอยอาชีพเลี้ยงตนเองได้
5. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันในเขตเทศบาล  มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  6  เดือน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ติดเชื้อ  HIV
คุณสมบัติ
          1. ได้รับการรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีผลว่าป่วยเป็นโรคเอดส์
2. มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน  หรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
3. ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้
4. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ใยปัจจุบันในเขตเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน
หลักฐานประกอบการยื่นขอรับการสงเคราะห์  ทั้ง  3  ประเภท
          1. แบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสพปัญหาเดือดร้อนของเทศบาล  (รับที่เทศบาล)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ถ่ายสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  1 ชุด
3. หนังสือรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีผลวิจัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ (กรณีผู้ป่วยเอดส์)
4. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการทุกหน้าที่มีข้อความระบุ (กรณีคนพิการ)