มีหน้าที่บริหารจัดการสถานีขนส่ง ดังนี้
1.การบริหารช่องจอดรถรับส่งผู้โดยสารของรถประจำทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
2.บริหารพื้นที่จอดรถ
3.จัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
4.จัดระบบการจารจรภายในสถานี
5.รักษาความสะอาดในบริเวณสถานี
6.รักษาความปลอดภัย
7.ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลเดินทาง
8.ควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
9.จัดให้มีบริการห้องสุขา
10.จัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
11.จัดให้มีบริการรับฝากของ จัดให้มีบริการรถรับจ้าง
12.จัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระและเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
13.จัดหา ,ดูแล ,ซ่อมแซม ,บำรุงรักษาอาคารสถานีและวัสดุอุปกรณ์