11

วัดศรีคูณเมือง

                ตั้งอยู่ที่บ้านเหนือ ถนนวรราชภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัด

               มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา อาณาเขตมิศเหนือประมาณ 2 เส้น 7 วา จดหมู่บ้านเหนือ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 4 วา จดลำห้วยเชียง ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 10 วา จดทุ่งนา ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 10 วา จดหมู่บ้านเหนือ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้าง พ.ศ. 2513 กุฎิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง และตึก และซากอุโบสถเก่ามีใบเสมา เป็นหินภูเขา ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปอยู่ที่สถูป เรียกกันว่าหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งน้ำในบ่อใช้รักษาโรค วัดศรีคูณเมือง สร้งเมื่อ พ.ศ. 2310 เดิมเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยที่ดินแดนแถบนี้เป็นที่อยู่ของชนชาติขอม ละว้าและลาว ครั้นถึง พ.ศ. 2115 พระไชยเชษฐาธิราชได้หนีทัพจากเวียงจันทร์มาพักทัพอยู่ในเขตนี้จึงได้มาบูรณะวัดขึ้น ต่อมากลายสภาพเป็นวัดร้างจนถึง พ.ศ. 2310 ได้มีการบูรณะและสร้างวัดขึ้นมาใหม่ เดิมเรียกชื่อว่าวัดใน เพราะอยู่ในกำแพงเมืองเก่า และวัดในยังมีบ่อน้ำที่สร้างด้วยอิฐเผามีน้ำไหลตลอดปี จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดน้ำออกบ่อศรีคูณเมือง ประชาชนเรียกสั้น ๆ ว่าวัดศรีคูณเมืองจนถึงปัจจุบัน วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2524 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระครูสังฆภารพิลาศ พ.ศ. 2486 – 2531 รูปที่ 2 พระอธิการบุญร่วม ยโสธโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2431 เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2462 และโรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2519

11_1